Legislatie

I. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere
1.  Cerere tip;
2.  Contract de închiriere încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care să cuprindă şi identificarea imobilului;
3.  Dovada achitării integrale a tarifului.

II. Acte necesare întabulării dreptului de concesiune
1.  Cerere tip;
2.  Contract de concesiune;
3.  Dovada achitării integrale a tarifului.

III. Acte necesare radierii ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare
1.  Cerere tip;
2.  Declaraţia creditorului/adresa bancii creditoare din care să rezulte în mod explicit consimţământul acestuia la radierea ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare, cu identificarea imobilului;
3.  Dovada achitării integrale a tarifului.

IV. Acte necesare eliberării extrasului de carte funciară pentru informare
1. 
Cerere tip;
2.  Dovada achitării integrale a tarifului.

V. Acte necesare pentru schimbarea denumirii societăţii, fuziune/absorbţie
1. Cerere tip;
2. Actul adiţional încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului sau încheierea judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului;
3. Certificatul de înmatriculare - copie legalizată;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.

VI. Actele necesare pentru notarea litigiilor în cartea funciară
1.  Cerere tip;
2.  Copie după acţiunea înregistrată la instanţa judecătorească cu indicarea numărului de dosar sau certificat de grefă care să identifice imobilul cu numărul cadastral, numărul de carte funciară şi localitate;
3.  Dovada achitării integrale a tarifului.

VII. Acte necesare pentru reconstituirea cărţilor funciare
1.  Cerere tip;
2.  Declaraţie notarială din partea proprietarilor din care să rezulte că situaţia juridică  a imobilului prezentată în vederea reconstituirii este cea reală;
3.  Un extras de carte funciară eliberat anterior cu ultima situaţie cunoscută a proprietăţii sau actul de dobândire;
4.  Certificat fiscal de la primăria locală.

VIII. Actele necesare pentru notarea somaţiei de plată în cartea funciară
1.  Cerere tip;
2.  Somaţia emisă de executorul judecătoresc în dosarul execuţional;
3.  Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile;
4.  Dovada achitării integrale a tarifului.

IX. Acte necesare pentru înscrierea actelor de dezmembrare/ apartamentare/ alipire
1.  Cerere tip;
2.  Documentaţia cadastrală;
3.  Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire;
4.  Dovada achitării integrale a tarifului.

X. Acte necesare eliberării copiilor după cărţile funciare, conforme cu originalul
1.  Cerere;
2.  Dovada achitării integrale a tarifului.

XI. Acte necesare eliberării copiilor după actele aflate în arhiva de carte funciară
1.  Cerere;
2.  Dovada achitării integrale a tarifului.

XII. Acte necesare pentru radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct*, habitaţie, servitute, superficie)
1.  Cerere tip;
2.  Actul prin care se justifică radierea - copie legalizată;
3.  Dovada achitării integrale a tarifului.
* Certificatul de deces se prezintă în copie legalizată!

XIII. Acte necesare eliberării unui extras de carte funciară pentru autentificare
1.  Cerere tip întocmită de notarul public, semnată şi de proprietarul imobilului;
2.  Dovada achitării integrale a tarifului.
* Acest tip de extras se eliberează NUMAI notarului public!

XIV. Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative în cartea funciară
1.  Cerere tip;
2.  Adeverinţa de la primărie din care să rezulte corelarea între nr. cad. şi adresa administrativă;
3.  Dovada achitării integrale a tarifului.

XV. Acte necesare pentru înscrierea actelor de adjudecare
1.  Cerere tip;
2.  Actul de adjudecare care să identifice imobilul prin numărul topografic/cadastral şi numărul de carte funciară/localitate;
3.  Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4.  Dovada achitării integrale a tarifului.

XVI. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 10/2001
1.  Cerere tip;
2.  Dispoziţia de restituire emisă de primărie;
3.  Dovada achitării integrale a tarifului.

XVII. Actele necesare pentru înscrierea hotărârilor judecătoreşti
1.  Cerere tip;
2.  Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă şi expertiza care face parte integrantă din hotărârea judecătorească, după caz. în situaţia în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs);
3.  Dovada achitării integrale a tarifului.

XVIII. Acte necesare pentru întabularea dreptului de ipotecă
1.  Cerere tip;
2.  Contract de ipotecă;
3.  Dovada achitării integrale a tarifului.

XIX. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate dobândit prin moştenire
1.  Cerere tip;
2.  Certificatul de moştenitor *;
3.  Dovada achitării integrale a tarifului.
* Dreptul de proprietate al autorilor fiind întabulat în cartea funciară!

XX. Acte necesare pentru înscrierea unei construcţii finalizate şi întabularea dreptului de proprietate asupra acesteia
1.  Cerere tip;
2.  Documentaţie cadastrală recepţionată, în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului;
3.  Certificat eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află situat imobilul, prin care să se ateste  finalizarea construcţiei;
4.  Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
5.  Act de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul construcţiei nu este şi proprietarul terenului;
6.  Dovada achitării integrale a tarifului.

XXI. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate
1.  Cerere tip;
2.  Documentaţie cadastrală recepţionată- în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia;
3.  Acte de proprietate* (în copie legalizată, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile şi a actelor autentificate de notarii publici);
4.  Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, după caz;
5.  Dovada achitării integrale a  tarifului.

                                                                Prima inregistrare imobil

 

 

 

Descriere

Serviciul include: receptia documentatiei cadastrale, deschiderea cartii funciare, inscrierea terenului si a constructiei(daca este cazul), intabularea dreptului de proprietate, a dezmembrarilor comform actului de proprietate, precum si emiterea incheierii, a extrasului de carte funciara pentru informare si a planului de amplasament si delimitare, ca urmare a solicitarii cererii.

Incepe la

Cadastru

Se incheie la

Publicitate Imobiliara

Conditii

Imobilulu nu are numar cadastral alocat si nu este inscris in cartea funciara

Scop

Identificarea amplasamentului si atributelor tehnice ale imobilului si inscrierea drepturilor si sarcinilor in cartea funciara

Solicitant

Orice persoana fizica ori juridical interesata sau institutie publica.

Deponent

S.C.MILLENIUM TOPOGRAPHICA S.R.L.

Se finalizeaza cu

Salvarea datelor grafice si textual in baza de date; actualizarea planului cadastral, asocierea unui identificator unic din registrul de numere cadastrale, infiintarea unei carti funciare si inscrierea drepturilor si sarcinilor prezentate in actele din dosarul respective sau in alte evidente de publicitate imobiliara, eliberarea incheierii si a extrasului de carte funciara pentru informare.

Continut dosar

                                      Denumire/Tip document

Exemplare

Cerere tip de inscriere

1

 

1

 

 

 

Documentatie cadastrala care va cuprinde:

 1. Cererea de solicitare informatii si nconventie, comform anexei nr.1 ;
 2. Cererea de receptive si inscriere, comform anexei nr.2;
 3. Declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, comform anexei nr.5;
 4. Descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita comform anexei nr.10;
 5. Plan de incadrare in zona sc. 1:2000 – 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;
 6. Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000, dupa caz – comform anexei nr.11;
 7. Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar;
 8. Releveele sc. 1:50 – 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietary sau la solicitarea proprietarului – comform anexei nr.12;
 9. Table de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu – comform anexei nr.13;
 10. Masuratori effectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conformanexei nr.14 si prin tehnologia GPS ( Global Positioning System), prezentate conform anexei nr.15;
 11. Calculul suprafetelor;
 12. Descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare.

 

Acte de proprietate in original sau copie legalizata:

 • Titlu de proprietate emis in baza Legilor fondului funciar;
 • Acte autentificate de notarul public, incheiate anterior datei de 10.01.2005;
 • Hotarare hudecatoreasca definitive si irevocabila si expertiza care face parte integrate din hotararea judecatoreasca. In situatia in care au fost exercitate caile de atac, se vor anexa toate hotararile judecatoresti pronuntate in cauza respective, dupa caz (fond,apel,recurs);
 • Act de adjudecare;
 • Dispozitia de restituire emisa de primarie;
 • Hotararea de restituire in natura a consiliului local;
 • Alte inscrisuri doveditoare a dreptului de proprietate.

1

 

Certificat fiscal

1

 

Dovada achitarii tarifului

1

 

 1. Daca cererea se depune in doua exemplare, cel de-al doilea se restituie partii, cu mentinerea numarului de inregistrare, data primirii si termenul de rezolvare, in caz contrar eliberandu-se bonul de confirmare a inregistrarii cererii, care va contine aceleasi informatii.
 2. Documentatia cadastrala necesara intabularii dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara se va intocmi conform art. 13 din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si publicitate imobiliara intr-un singur exemplar si va contine 3 PAD-uri.
 3. Actele de proprietate emise in baza Legilor fondului funciar, avand obligatoriu documentatia anexata, pentru terenurile situate in intravilan, nu sunt scutite de plata tarifului.

        Actele de proprietate emise in baza Legilor fondului funciar, avand obligatoriu documentatia anexata, pentru terenurile situate in extravilan, sunt scutite de plata tarifului.

         In situatia in care printr-o cerere se depun acte successive ( titlu + certificate mostenitor + notare constructive + contract de donatie ) acestea nu vor fi tarifate separat, tariful achitat pentru toate aceste inscrieri va fi de 120 lei.

         Tariful de urgent, in toate cazurile, se vor calcula astfel: 5*120 lei (tarif normal)

 

 Important: Aceste tarifuri sunt exclusive cele percepuse de ANCPI in vederea inscrierii unui imobil in cartea funciara ; nu sunt incluse si tarifele percepute de persoana juridical/fizica ce intocmeste aceste documentatii.

 

 

Aboneaza-te!